کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

چت مستقیم با مدیریت:

LiveZilla Live Chat Software

به کمک سیستم گروگذاری اعتماد در پرداخت بین مشتری و مترجم ایجاد می شود. کارکرد سیستم گروگذاری به این صورت است که مشتری قبل از دریافت ترجمه خود، پول را مستقیما به مترجم پرداخت نمی کند و ابتدا نزد سایت کوکتل گروگذاری می کند. بعد از گروگذاری، مترجم که هنوز پول را دریافت نکرده است، اقدام به انجام کار ترجمه کرده و ترجمه را به مشتری تحویل می دهد. در صورتی که مشتری از کار ترجمه راضی بود، پول گروگذاری شده به نفع مترجم آزاد شده و پول به حساب مترجم واریز می شود. 

در واقع سیستم گروگذاری پول، به مترجم و مشتری این امکان را می دهد تا بتوانند به همدیگر اعتماد کرده و از انجام کار و دریافت دستمزد خود اطمینان حاصل نمایند.